Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Η παρούσα σελίδα δημιουργήθηκε, για να συνδράμει την ενημέρωση μαθητών/τριών και γονέων/κηδεμόνων για τους τρόπους παροχής ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στους μαθητές/τριες του σχολείου μας

Ανακοίνωση της κας Παπανικολάου για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου (26/5/2020)

Α΄-Β΄ΚΛΙΣΗ

1. Να συμπληρώσεις στην κατάλληλη πτώση τις λέξεις της παρένθεσης:

Πιστεύω τῷ …………………. (ὁ φίλος).

Πιστὸν …………………. (ὁ φίλος) ἐν τοῖς …………………. (ὁ κίνδυνος) γιγνώσκεις.

Τοῖς τῶν φίλων …………………. (ὁ λόγος) ἀεὶ πιστεύομεν.

Οἱ γὰρ ἄπιστοι …………………. (ὁ φίλος) οὐ μετέχουσι τοῦ …………………. (ὁ κίνδυνος).

Τοὺς τῶν ἀνθρώπων ………………….(ὁ τρόπος) γιγνώσκετε. Τῷ γὰρ …………………. (ὁ θεός) πιστεύουσιν.

Ὦ …………………. (ὁ φίλος), ὁ θεὸς τοὺς ἀγαθοὺς …………………. (ὁ ἄνθρωπος) οὐ λείπει.

Πολλοὶ ἄνθρωποι τῷ …………………. (ὁ πλοῦτος) μᾶλλον ἤ τῷ …………………. (ὁ θεός) πιστεύουσιν.

2. Συμπλήρωσε τις καταλήξεις των ουσιαστικών:

- Ὁ Κῦρος ἀποπέμπει τοὺς δασμ__ τῷ ἀδελφ__.

- Ἐνταῦθά εἰσι μεγάλοι κῆπ__ πλήρεις ἀγρίων ζῴ__.

- Ἡμεῖς τῶν ἄκρων ἐσμὲν φρουρ__ τοῖς τοξ__ καὶ ἀκοντί__.

- Τὰ δένδρ__ ἄνευ τοῦ ὄμβρ__ καὶ τοῦ ἡλί__ οὐ φέρουσι καρπ__.

- Ὁ κυνηγὸς τὴν ἔλαφ__ ἐν τῇ ἀμπέλ__ εὑρίσκει.

- Οἱ γεωργ__ τοὺς ἀγρ__ θεραπεύουσιν.

- Ἀλέξανδρος παρὰ τοῦ διδασκάλ__ ἐμάνθανε τοξεύειν.

- Δόξα τῷ θε__ πάντων ἕνεκεν.

- Δίδασκε ὦ διδάσκαλ__ τὴν ἀρετήν.

- Ὁ Αἴσωπος τοῖς ζῴ__ φωνὴν ἔδωκε.

3. Να συμπληρωθούν με τον κατάλληλο τύπο του ουσιαστικού στην παρένθεση οι παρακάτω προτάσεις :

᾿Ιατρὸς τῶν ______ (ἀτυχὶα) ὁ χρὸνος ἐστὶ.

Οὔτως οἱ νὲοι ἐν _________ (μετρία δίαιτα) διὰγουσιν.

᾿Εν ταῖς _______ (τρὶοδος) ποτὲ οἱ ἡμὲτεροι _______ (πρὸγονος) δεῖπνον _______ (πτωχὸς).

῾Ημεῖς ________ (πολὶτης) ________ (ψυχὴ) τῆς _______ (πολιτεία) νομὶζομεν.

4. Να κλιθούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού αριθμού των παρακάτω ουσιαστικών :

ὁ θεατὴς

ὁ νικητὴς

ὁ κοχλὶας

ἡ σκαπὰνη

ἡ ἅμιλλα

ἡ ἀλὴθεια

ἡ κλὶνη

5. Να βάλετε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού στα παρακάτω ουσιαστικά :

τὸν πολὶτην

τοῦ νεανὶου

τοὺς δεσμὼτας

τῶν μηνυτῶν

τῆς κλὶνης

τάς ἀμὶλλας

τῶν δαφνῶν

τὴν μὲλισσαν

τὸν προδὸτην

τῷ πατριὼτῃ

τοῖς ἱππὸταις

τῶν μαζῶν

ταῖς ἀληθεὶαις

Ανακοίνωση της κας Παπανικολάου για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου (26/5/2020)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΗΜΑΤΑ

1. Συμπλήρωσε τα κενά με το σωστό τύπο της έγκλισης που δίνεται στην παρένθεση:

- Μὴ __________ (κρίνω, προστ., ενεστ.) ἵνα μὴ κριθῆτε.

- Πορεύεται εἰς το ἱερὸν, ἵνα __________ (εὔχομαι, υποτ., αορ.) τῷ θεῷ.

- Ἐὰν δύο εὐθεῖαι __________ (τέμνω, υποτ., ενεστ.) ἀλλήλας, τὰς κατὰ κορυφὴν γωνίας ἴσας ποιοῦσιν.

- __________ (εἰμί, γ΄ ενικό, προστ.) δύο εὐθεῖαι παράλληλοι.

- Δερκυλίδας ἠγνόει ὅτι ________________ (λύομαι, ευκτ. παρκμ.) αἱ σπονδαί.

- Οἱ στρατιῶται τρόπαιον ἐπὶ τοῦ λόφου __________ (ἱδρύω, οριστ. υπερσ.).

2. Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του ρήματος στην Υποτακτική μέσης φωνής:

- Τί __________ (πράττομαι, αόρ., α΄ πληθ.).

- Ἐὰν __________ ἡ πόλις, οἱ πολῖται εὐτυχοῦσιν (αὐξομαι, ενεστ.).

- Παρασκευάζομαι, ἵνα __________ τοὺς φίλους (δέχομαι, αόρ.).

- Ἐὰν ὁ ἄρχων τῷ λόγῳ __________, καλῶς διοικεῖ (πείθομαι, ενεστ.).

- __________ (α΄ πληθ.) τοῖς θεοῖς, ἵνα καλῶς βαίνῃ ἡ ἐκστρατεία (θύομαι, αόρ.).

- __________ (α΄ πληθ.) ἀγαθοὶ πολῖται εἶναι, ὦ συμπολῖται (βούλομαι, ενεστ.).

- Ὁ διδάσκαλος εὐτυχὴς ἐστι, ἐὰν οἱ μαθηταὶ ὀρθῶς __________ (ἀποκρίνομαι, ενεστ.).

- Ὁ ὀκνηρὸς προφάσεις εὑρίσκει, ἵνα __________ τὰ δέοντα ποιῆσαι (ἀναβάλλομαι, ενεστ.).

- __________ (α΄ πληθ.) τοὺς πολεμίους, ὦ συμπολῖται (ἀμύνομαι, ενεστ.).

- Οὗτοι άκούουσι τῶν ἀσμάτων, ἵνα __________ τῇ μουσικῇ (τέρπομαι, ενεστ.).

- Οἱ ἀκοντισταὶ βάλλουσι τοῖς ἀκοντίοις, ἵνα __________ τοὺς πολεμίους (τρέπομαι, ενεστ.).

- Πέρσαι παρασκευάζονται, ἵνα __________ ἐπὶ τοὺς ἕλληνας (στρατεύομαι, αόρ.).

18. Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο Προστακτικής:

- Ὦ νεανία, τοὺς πρεσβυτέρους __________ (σέβομαι, β΄ εν. ενεστ.).

- Οὗτος τὸ δίκαιον __________ (ψηφίζομαι, αόρ.).

- Χρόνου __________ (φείδομαι, β΄ εν. ενεστ.).

- __________ (τοξεύομαι, γ΄ πλ. αορ.) οἱ πολέμιοι.

- __________ (δέχομαι, β΄ εν. αορ.) τὸν ἐμὸν λόγον, ὦ παῖ.

- __________ (φροντίζομαι, β΄ εν. ενεστ.) ἡ πατρίς.

- Μὴ __________ (χαρίζομαι, β΄ πληθ. ενεστ.) τοῖς προδόταις, ὦ κριταί.

- __________ (διαπράττομαι, γ΄ εν. παρκμ.) ἡ εἰρήνη.

- __________ (βούλομαι, β΄ εν. ενεστ.) ἀεὶ ἀγαθὸς εἶναι.

- Μὴ ὑμεῖς __________ (ὁδύρομαι, ενεστ.) ἀλλὰ __________ (κομίζομαι, ενεστ.) τὰ οἰκεῖα καὶ φεύγετε.

- Ὑμεῖς __________ (στρατεύομαι, αόρ.) ἐπὶ τοὺς πολεμίους.

- Ἄνδρες Ἕλληνες, ὑμεῖς τοῖς βαρβάροις __________ (ἀντιτάττομαι, αόρ.).

3. Να βάλετε τα ρήματα στον κατάλληλο τύπο της Προστακτικής:

- __________ (εἰμί, β΄ εν.) φιλαλήθης, ὦ φίλε, καὶ μὴ πολλὰ __________ (λέγω, ενεστ.) ἀλλὰ καλά.

- __________ (προσέχω, γ΄ ενικό ενεστ.), ὦ ἆρχον, ἐλευθέρων μέλλεις ἄρχεις καὶ Ἑλλήνων __________ (ἐξετάζω, β΄ πληθ. αορ.) τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ.

- __________ (εἰμί, β΄ πληθ.) ἐγκρατεῖς, ὦ νέοι, καὶ μηδὲν ἄγαν __________ (πράττω, β΄ πληθ. ενεστ.).

- __________ (θαυμάζω, β΄ εν. αορίστου) καὶ τοὺς τὴν φιλαργυρίαν φεύγοντας.

- Μὴ γέλωτα προπετῆ __________ (στέργω, β΄ εν. ενεστ.).

- Μηδεὶς __________ (διδάσκω, γ΄ εν. ενεστ.) ὡς πρέπει ἡμᾶς βουλεύεσθαι.

- __________ (ἅπτω, β΄ εν. ενεστ.) παῖ λύχνον.

- Ὦ στρατηγέ, τοῦ σοῦ στρατεύματος __________ (φροντίζω, αόρ.).

- Οἱ λόγοι οὗτοι οὕτως __________ (ἔχω, γ΄πληθ. ενεστ.).

- Ὑμεῖς __________ (εἰμί) καλοὶ κἀγαθοί.

- Ἄνδρες Ἕλληνες, ὑμεῖς __________ (ἄγω, ενεστ.) καὶ τὰ δίκαια __________ (πράττω, αόρ.).

4. Να αντικαταστήσεις τους τύπους της οριστικής στις άλλες εγκλίσεις προσέχοντας το χρόνο, το πρόσωπο και τον αριθμό:

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
φυλάττεις
διώκει
ἐταράξατε
θύσουσι
ἤλλαξαν
ἐλέγχετε
ἐβλάψαμεν
ἐρρίφατε
ὤρυξας
εἶ
γράφουσι
πέπραχας
λέγει
ηὕρισκον
ἐκεκηρύχεσαν

5. Να αντικαταστήσεις τους τύπους της Οριστικής στις άλλες εγκλίσεις προσέχοντας το χρόνο, το πρόσωπο και τον αριθμό:

Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
Απαρέμφατο
Μετοχή
τεθεράπευσαι
παύονται
ἐλύσασθε
πλέξει
θάψεσθε
γράφεται
συνεπορεύσατο
ἐδιώξω
πεπολιτεύμεθα
ἐλύου
τετριμμένοι εἰσί
ἐκεκήρυκτο
ἐπείσαντο
μαντεύσεται
παρακελεύεται

Ανακοίνωση της κας Παπανικολάου για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου (21/5/2020)

Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις, το συντακτικό τους ρόλο , τον τρόπο που εισάγονται και εκφέρονται:

1)  Νῦν δέ φοβοῦμαι μή τινες ἐπιτιμήσωσι ἡμῖν.

2)  Οἶδα ὅτι ἕψονται πολλοί.

3)  Ἡρακλῆς ἠπόρει ποτέραν τῶν ὁδῶν τράπηται.

4)  Δῆλον ἐστιν ὅτι οὐκ ἄν προύλεγεν εἰ μή ἐπίστευεν ἀληθεύσειν.

5)  Φοβοῦμαι μή ἀληθές ἐστι.

6)  Πρωταγόρας ἐρωτᾶ εἰ οὐκ αἰσχύνομαι τά ἀγαθά δεινά καλῶν.

7)  Οὔποτε ἐρεῖ οὐδείς τοῦτο, ὡς ἐγώ προδότης εἰμί.

8) Τοῡτο δεινόν γίγνεται, μή πέσῃ πᾱσα ἡ Ἑλλάς

9)  Ξενοφῶν ἔδεισε μή κακά γένοιτο τῇ πόλει.

10)          Εἰπέ μοι  τοῦτο, ποῑόν τι νομίζεις εὐσέβειαν εἶναι.

11)          Οὐκ ἔχω τί λέγω.

12)          Ὁρᾶς ὅτι σύ πρῶτος αἰτιᾷ τόν κλέπτοντα καί ἁρπάζοντα.

13)          Ἐδεδοίκει μή πολλῷ μᾶλλον αὐτοῦ παρεσκευασμένα ἄν ἦσαν.

14)          Ἔλεγεν ὅτι ἀδικοῖεν.

15)          Φανερόν ἦν ὅτι οὐδέν κακόν ἐγεγόνει.

16)          Οὐκ οἶδα ὅπως ἔχει παιδείας βασιλεύς.

17)          Ὁρᾶτε μή πάθωμεν ταῦτα.

18)          Ἔλεγεν ὅτι λύσοι τάς σπονδάς.

19)          Οὐκ ἄν ἀρνηθεῖεν ἔνιοι ὡς οὐκ εἰσι τοιοῦτοι.

20)          Κῦρος ἤρετο τίς ὁ θόρυβος εἴη.

21)          Μενέλαον ἔχε τρόμος, μή τι πάθοιεν Ἀργεῖοι.

22)          Ἠγγέλθη αὐτῷ ὅτι Μέγαρα ἀφέστηκε.

23)          Κίνδυνος ἐστιν μή μεταβάλωνται καί γένωνται μετά τῶν πολεμίων.

24)          Ἀπορεῖς  εἰ διδακτόν ἐστίν ἡ ἀρετή.

 

ΑΣΚΗΣΗ
Αφού βρείτε τις δευτερεύουσες προτάσεις , να αναγνωρίσετε το είδος και το συντακτικό τους ρόλο .

1. Βοηθοῦμεν τοῖς φίλοις , ἵνα νικήσωσι .
2. Ἀριαῖος ἐτύγχανε ἐφ ἁμάξης πορευόμενος ,διότι ἐτέτρωτο.
3. Ἐκάλεσε τίς αὐτόν , ὅπως ἴδοι τά ἱερά .
4. Οὐκ ἔχομεν ἀργύριον , ὥστε ἀγοράζειν τά ἐπιτήδεια .
5. Ἐπειδή ὁμονοοῦμεν ταῦτα ,πέμψατε ἀπό λόχον ἕκαστον πέντε ἄνδρας.
6. Ἀνήρ πονηρός δυστυχεῖ , κἄν εὐτυχῇ.
7. Φύλακας συμπέμπει , ὅπως φυλάττοιεν αὐτόν.
8. Εἰ καί βασιλεύς πέφυκας , ὡς θνητός άκουσον.
9. Ἀθηναῖοι ἑίλοντο Σόλωνα ἄρχοντα , ἐφ’ ᾦτε νόμους συγγράψαι.
10. Καί ἄν οἱ πολέμιοι τό ναυτικόν ἡμῶν νικήσωσι, κρατήσομεν αὐτῶν .
11. Ἀκουσον , ὡς ἄν μάθῃς .
12. Ἐπεί δέ ἀπορία ἦν , ἐλυπεῖτο ὁ Ξενοφῶν .
13. Οὕτω μεγάλα ὠφελοῦνται , ὥστε αἱροῦνται κινδυνεύειν.
14. Τούς στρατηγούς ἐζημίωσαν ,ὡς δώροις πεισθέντες ἀποχωρήσειαν.
15. Μαχόμεθα , ἵνα τούς ἐχθρούς διώξομεν.
16. Μή ἐριζε γονεῦσι κἄν δίκαια λέγῃς.
17. Μηδ ἄν τίς ὑπερβάλῃ τάς ἐκείνων ἀρετάς , μηδέποτε τοιούτων ἐπαίνων ἀξιωθήσεται.
18. Κλέαρχος ἐθαύμαζε ὅτι βασιλεύς οὐδένα πέμπει.
19. Τῷ κυνί ὁ δεσπότης κώδωνα ἐκρέμασεν , ὧστε πρόδηλον εἶναι τοις πᾶσιν

Ανακοίνωση της κας Παπανικολάου για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου (21/5/2020)

1. Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τον κατάλληλο τύπο από τη λέξη στη παρένθεση:

α. Τοῖς ………….. (φύλαξ) οὐ προσήκει ὕπνος.

β. Μὴ τρίβε τὴν ψυχὴν ταῖς …………… .( φροντίς).

γ. Ἐξ …………….. (όνυξ, γεν. εν.) τὸν λέοντα γιγνώσκεις.

δ. Κρίνε τοὺς ἀνθρώπους μὴ ταῖς ………… (ἐσθής), ἀλλὰ τοῖς ἔργοις.

ε. Ἐκ τῶν πτερῶν γιγνώσκει τις τὸν ……………. (όρνις)

στ. Παρὰ τοῖς …………… (Ἄραψ) αἱ κάμηλοι τίμιαί εἰσιν.

ζ. Ὁ ὄνος τῇ …………. (σάλπιγξ) τοὺς ……….. (κήρυξ) μιμεῖται.

η. Έκαστος των …………… (Κύκλωψ) ένα οφθαλμόν έχει.

2. Να σχηματίσετε τις πτώσεις που ζητούνται για κάθε ουσιαστικό:

ὁ κόραξ: …….………..…. (γενική ενικού) /……..…….………. / (δοτική πληθυντικού)

ἡ ἐλπίς: …………………. (δοτική ενικού) /….………. (γενική πληθυντικού)

ὁ πατήρ: …….………… (δοτική ενικού) /…..………… …………………… (δοτική πληθυντικού)

ὁ αὐτοκράτωρ: …………………. (γενική ενικού) /………..………. (δοτ. πληθυντικού)

ὁ ἄξων: ……………… (δοτική ενικού) / ……………. (κλητική ενικού)

ὁ χειμών: ……………. (γενική ενικού) / ………….(αιτιατική πληθυντικού)

τὸ πλῆθος: ………………….. (γενική ενικού) / ………….…… (ονομαστ. πληθυντ.)

3. Να μεταφερθούν όλες οι κλιτές λέξεις στον άλλον αριθμό:

– Ἐν ταῖς φάραγξι γῦπες καὶ ἱέρακες διαμένουσιν.

………………………………………………………………………… .

– Ὁ παῖς θαυμάζει τὴν τοῦ στρατιώτου ἀσπίδα καὶ τὸν θώρακα.

………………………………………………………………………………… .

– Οὗτός ἐστι φύλαξ τῆς πατρίδος.

…………………………………………………………………………… .

– Ἡ γυνὴ ἐνδύεται τὴν ἐσθῆτα.

………………………………………………………………………… .

– Αὗται αἱ γυναῖκες Ἑλληνίδες εἰσίν.

-…………………………………………………………………..

4. Να συμπληρώσετε τις πτώσεις που ζητούνται για κάθε ουσιαστικό:

ἡ πατρίς: κλητ. εν…………….. αιτ. πληθ…………… ονομ. πληθ………… δοτ.πληθ…………..δοτ. εν……………….

ἡ διώρυξ: γεν. εν……………. αιτ. πληθ…………κλητ. εν……………. ονομ.πληθ…………

ἡ σάλπιγξ: γεν. πληθ. ………….. δοτ. πληθ…………… γεν εν……………….. δοτ.εν……………….

ὁ όνυξ: γεν. ενικού………… δοτ. ενικού…………. δοτ. πληθ………….. αιτιατ.πληθ…………….

5. Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.

τὰς ἀποφάσεις ——> …………………………………

τῇ ἐνέσει ——> ………………………………….

τῶν ὄψεων ——> …………………………………

ἡ ἐπίθεσις ——> …………………………………

ταῖς διώξεσι ——> …………………………………

τῆτὴν ῥίψιν ——> …………………………………

αἱ ἀπολύσεις ——> ………………………………..

της ἀπολαύσεως ——> …………………………………

6. Να κλίνεις και στους δύο αριθμούς τα εξής ουσιαστικά: =ὁ ἱερεύς , ὁ δρομεύς , ὁ ἱππεὐς

7. Συμπλήρωσε κατάλληλα τον πίνακα.

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
πράττεσθε
πείθομαι
ὀρίζῃ
γράφεται
Κηρύττονται

Ενημερωτικό μήνυμα για την επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας – Λεπτομέρειες για την προσέλευση και τις υποχρεώσεις των μαθητών/τριών

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σε συνέχεια του μηνύματος που λάβατε στις 13 Μαΐου 2020 σας υπενθυμίζουμε ότι την επόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 επαναλειτουργεί η σχολική μας μονάδα μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας της.

Σε μήνυμα που λάβατε χωριστά ανά τμήμα έχετε ενημερωθεί σε ποιο υποτμήμα του τμήματός του ανήκει το παιδί ή τα παιδιά σας.

 • Κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο ισοδύναμα υποτμήματα (α’ υποτμήμα και β’ υποτμήμα) κατά αλφαβητική σειρά.
 • Κατά την πρώτη εβδομάδα έναρξης λειτουργίας (18 έως 22 Μαΐου 2020), οι μαθητές του α’ υποτμήματος προσέρχονται και παρακολουθούν μαθήματα τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ενώ οι μαθητές του β’ υποτμήματος τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη. Ακολούθως, την επόμενη εβδομάδα (25 έως 29 Μαΐου 2020) οι μαθητές του α’ υποτμήματος προσέρχονται και παρακολουθούν μαθήματα τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη, ενώ του β’ υποτμήματος τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Κατά τον ίδιο τρόπο, με εναλλαγή ημερών παρακολούθησης ανά εβδομάδα για κάθε υποτμήμα, θα συνεχίσει να λειτουργεί η σχολική μονάδα και για τις επόμενες εβδομάδες, μέχρι τη λήξη των μαθημάτων την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020.
 • Η προσέλευση των μαθητών/τριών στο σχολείο θα γίνεται στις 8:15πμ και θα περνούν αμέσως στις αίθουσες διδασκαλίας του τμήματός τους τηρώντας αποστάσεις μεταξύ τους.
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα θα αλλάξει, γιατί υπάρχουν εκπαιδευτικοί που θα κάνουν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού που προβλέπεται. Επομένως, κάποιες μέρες με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα οι μαθητές/τριες θα σχολούν νωρίτερα και θα πρέπει να φροντίζετε για την ασφαλή επιστροφή τους στο σπίτι, όπως πάντα. Μερικοί/ές από τους/τις εκπαιδευτικούς που θα πάρουν άδεια ειδικού σκοπού θα συνεχίσουν την ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία με τα τμήματά τους και θα σας ενημερώσουν σχετικά.
 • Τα τμήματα θα κάνουν διάλειμμα διαφορετικές ώρες, για να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
 • Επειδή δεν θα λειτουργεί το κυλικείο του σχολείου οι μαθητές/τριες καλό είναι να έχουν μαζί τους το κολατσιό τους.
 • Τα παράθυρα των τάξεων θα βρίσκονται διαρκώς ανοικτά.
 • Σε όλες τις αίθουσες υπάρχουν αντισηπτικά διαλύματα αλλά καλό είναι να έχουν και οι μαθητές/τριες στην τσάντα τους ένα μικρό μπουκάλι με αντισηπτικό.
 • Όποιοι/ες μαθητές/τριες επιθυμούν να φορούν μάσκα κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων και δεν έχουν μαζί τους, μπορούν να ζητήσουν από το σχολείο.
 • Οι μαθητές/τριες θα προσέχουν να μην ακουμπούν οπουδήποτε, δεν θα δίνουν αντικείμενα (γόμες, μολύβια κ.ά.) στους συμμαθητές τους, δεν θα λάβουν καμιά φωτοτυπία από τους εκπαιδευτικούς (κίνδυνος μετάδοσης ιού) και θα σημειώνουν τα πάντα στο τετράδιό τους.
 • Οι σελίδες του βιβλίου και οι φωτοτυπίες των εκπαιδευτικών που θα αφορούν την παράδοση των μαθημάτων, καθώς και οι ασκήσεις κάθε μαθήματος θα αναρτώνται στις ψηφιακές τάξεις των εκπαιδευτικών του σχολείου (eclass, moodle, Edmodo), για να έχουν πρόσβαση σε αυτές και οι μαθητές που για λόγους προστασίας των ίδιων ή μελών των οικογενειών τους δεν θα έρχονται στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί θα δέχονται στο email τους τυχόν απορίες από τους μαθητές που παραμένουν στο σπίτι. Κάθε εκπαιδευτικός θα ενημερώσει λεπτομερώς τους/τις μαθητές/τριες για κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά το μάθημά του/της.
 • Εννοείται ότι οι εκπαιδευτικοί θα παραδίδουν δυο φορές την ίδια ενότητα σε κάθε υποτμήμα από τα προαναφερόμενα.

Επειδή η κατάσταση εκτός από πρωτόγνωρη είναι και ιδιόμορφη για κάθε νεώτερη πληροφορία θα σας ενημερώνουμε μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου ή με επόμενο μήνυμα.

Και τώρα τα σημαντικότερα:

 • Οι μαθητές/τριες πρέπει μετά και από τις δικές σας οδηγίες και συμβουλές να συνειδητοποιήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και να επιστρέψουν στο σχολείο έχοντας πεισθεί ότι για την ασφάλειά τους πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες που θα δίνονται καθημερινά από τον Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
 • Για να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων των μαθητών σε κάθε χώρο του σχολείου οι μαθητές/τριες πρέπει να εισέρχονται και να εξέρχονται σε σειρά (ο ένας πίσω από τον άλλο) και με απόσταση μεταξύ τους.
 • Μαθητές/τριες που θα επιδεικνύουν ανυπακοή και θα θέτουν τον εαυτό τους ή/και τους συμμαθητές τους σε κίνδυνο, θα τιμωρούνται και θα καλείστε να τους/τις πάρετε από το σχολείο αμέσως.
 • Μαθητές/τριες που θα παρουσιάζουν συμπτώματα ασθένειας, επίσης, θα πρέπει να απομακρυνθούν από το σχολείο, επομένως θα καλείστε να τους/τις πάρετε από το σχολείο αμέσως.

Η μέχρι τώρα συνεργασία εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών και γονέων στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας υπήρξε σε υψηλό βαθμό υποδειγματική και εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις μαθητών/τριών που υποβίβασαν με τη συμπεριφορά τους τον θεσμό της σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας (Webex meetings), οι περισσότεροι/ες μαθητές/τριες ενεπλάκησαν ενεργά και είχαν κέρδος από τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Επομένως, με καλή διάθεση, συνεργασία και απαρέγκλιτη πειθαρχία στους κανόνες που η πολιτεία και οι ειδικοί προτείνουν, είμαστε αισιόδοξοι ότι θα καταφέρουμε να συνεχιστεί ομαλά η διεξαγωγή των μαθημάτων υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες και να προστατεύσουμε όλοι/ες τον εαυτό μας και τους γύρω μας.

Τέλος, καλό είναι οι γονείς και κηδεμόνες να μην έρχεστε στο σχολείο και για ό,τι χρειάζεστε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά ή με email.

Καλή συνέχεια με υγεία, κουράγιο και υπομονή.

Ο Διευθυντής

Νικόλαος Ι. Κούκης

Ενημέρωση για την επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας από 18 Μαΐου 2020

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

όπως έχετε ήδη πληροφορηθεί από τα μέσα ενημέρωσης την επόμενη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 επαναλειτουργεί η σχολική μας μονάδα μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας της.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα ακόλουθα:

Βάσει της υπ’ αριθμ. 51888/ΓΔ4/06-05-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’1739/06-05-2020):

1. Ο ανώτατος αριθμός μαθητών ανά αίθουσα διδασκαλίας ορίζεται σε δεκαπέντε (15), επομένως κάθε τμήμα θα χωριστεί σε δύο υποτμήματα τα οποία θα λειτουργούν σύμφωνα με τα κατωτέρω:

     α) Κάθε τμήμα με περισσότερους από δεκαπέντε (15) μαθητές, χωρίζεται σε δύο ισοδύναμα υποτμήματα (α’ υποτμήμα και β’ υποτμήμα) κατά αλφαβητική σειρά.

     β) Κατά την πρώτη εβδομάδα έναρξης λειτουργίας, οι μαθητές του α’ υποτμήματος προσέρχονται και παρακολουθούν μαθήματα τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ενώ οι μαθητές του β’ υποτμήματος τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη. Ακολούθως, την επόμενη εβδομάδα, οι μαθητές του α’ υποτμήματος προσέρχονται και παρακολουθούν μαθήματα τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη, ενώ του β’ υποτμήματος τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Κατά τον ίδιο τρόπο, με εναλλαγή ημερών παρακολούθησης ανά εβδομάδα για κάθε υποτμήμα, θα συνεχίσει να λειτουργεί η σχολική μονάδα και για τις επόμενες εβδομάδες, μέχρι τη λήξη των μαθημάτων.

2. Για το σχολικό έτος 2019-2020 δεν διεξάγονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των Γυμνασίων.

3. Τα κυλικεία των σχολικών μονάδων παραμένουν κλειστά μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020.

4. Για το σχολικό έτος 2019-2020 δεν πραγματοποιούνται οι εκδρομές, επισκέψεις, περίπατοι, εκδηλώσεις, μαθητικοί αγώνες, προγράμματα ανταλλαγής μαθητών και εκπαιδευτικών και η λειτουργία βιβλιοθηκών.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 πρέπει να περιοριστεί ο συνωστισμός κατά την προσέλευση – αποχώρηση στη σχολική μονάδα φροντίζοντας να τηρούνται αποστάσεις μεταξύ των μαθητών. Δεν πραγματοποιείται η συγκέντρωση μαθητών στον προαύλιο χώρο πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος και η καθιερωμένη διαδικασία πραγματοποιείται εντός των αιθουσών.

Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων και να διασφαλίζεται η τήρηση των απαιτούμενων αποστάσεων των μαθητών σε κάθε χώρο του σχολείου.

     Επομένως, για να λειτουργήσει η σχολική μονάδα διασφαλίζοντας την προστασία της υγείας όλων των εμπλεκομένων καλό είναι να μιλήσετε στα παιδιά σας, ώστε να συνειδητοποιήσουν τη σοβαρότητα της κατάστασης και να επιστρέψουν στο σχολείο και να ακολουθούν όλες τις οδηγίες που θα δίνονται καθημερινά από τον Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς.

      Τέλος, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1765/8-5-2020 οι απουσίες των μαθητών/τριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, τη Δευτέρα 11η Μαΐου 2020 για την Γ΄ Λυκείου και τη Δευτέρα 18η Μαΐου 2020 για τα Γυμνάσια και την Α΄ και Β΄ Λυκείου, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τους, εφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους, ή οι ίδιοι/ες εάν είναι ενήλικοι/ες, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι ο/η μαθητής/τρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19 ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.

    Για τον λόγο αυτό, όσοι/ες από εσάς σκοπεύετε να κρατήσετε τα παιδιά σας στο σπίτι για το επόμενο διάστημα είτε για τη διασφάλιση της δικής τους υγείας είτε της υγείας άλλων συγγενών πρέπει να συμπληρώσετε μια από τις δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις (αναλόγως με την περίπτωση στην οποία ανήκετε) και αφού τη σκανάρετε να τη στείλετε με email στο σχολείο.

     Τις τελευταίες ημέρες δυστυχώς υπάρχουν πολλά προβλήματα λειτουργίας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί η ιστοσελίδα του σχολείου και να μην μπορούμε να λάβουμε ή να στείλουμε email. Καλό, λοιπόν, είναι αφού στείλετε την Υπεύθυνη Δήλωσή σας, να επικοινωνήσετε με το σχολείο, για να επιβεβαιώσετε την παραλαβή της.

     Ανακεφαλαιώνοντας:

 1. Στο mail που θα λάβετε χωριστά θα αναφέρεται το υποτμήμα στο οποίο ανήκει το  παιδί ή τα παιδιά σας. Αν ανήκει στο α υποτμήμα, θα έλθει στο σχολείο την πρώτη εβδομάδα Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, ενώ αν ανήκει στο β’ υποτμήμα θα έλθει τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη.
 2. Αν θέλετε να μη ληφθούν υπόψη οι απουσίες, για να μην έλθει το παιδί ή τα παιδιά σας στο σχολείο, θα συμπληρώσετε μια από τις Υπεύθυνες Δηλώσεις και θα τις στείλετε με email στο σχολείο. 

Καλό είναι οι γονείς και κηδεμόνες να μην έρχεστε στο σχολείο και για ό,τι χρειάζεστε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά ή με email.

Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία.

Καλή συνέχεια με υγεία!

Ο Διευθυντής,

Νικόλαος Ι. Κούκης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΚΝΟ ΠΟΥ ΝΟΣΕΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ανακοίνωση της κας Παπανικολάου για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου (12/5/2020)

1.Nα γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των παρακάτω ουσιαστικών: ἡ τελετή, ὁ νόμος, ἡ ψῆφος, τὸ μῆλον, ἡ τάξις, τὸ ἱερόν, ἡ δίαιτα.

2.Nα συμπληρωθούν οι σωστές καταλήξεις των ουσιαστικών:

τῆς νήσ ………….. , τῆς χώρ………….. , τῷ ἀθλητ ………….. , τοὺς μαθητ ………….. , τοῖς τοξότ ………….. , τῷ πολίτ………… , τοὺς ἐργάτ ………….. , τῆς βοηθεί ………….. , τῆς πόλ ………….. , τοῦ γραφ ………….. , ταῖς δυνάμ ………….. .

3.Nα βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση:

………….. τῷ τρόπω ἐξόρμησαν οἱ ῞Ελληνες (τοῦτο, τούτῳ, τοῦτον). ̔Ο οἰωνοσκόπος ἦλθεν εἰς ………….. τὴν πόλιν (αὕτη, ταύτῃ, ταύτην). ̔Ο στρατηγὸς ἐκέλευεν ………….. πολεμεῖν (ἐμέ, ἐμοῦ, ἐγώ).

4.Nα μεταφέρετε τα ρήματα στον ίδιο αριθμό και στο ίδιο πρόσωπο της οριστικής όλων των χρόνων: θεραπεύομεν, ἐργάζεται, δουλεύουσι, διώκομεν, ἄρχονται, τάττῃ, ἀποκοπτόμεθα.

5.Nα τοποθετήσετε τα επίθετα που δίνονται στην παρένθεση στον κατάλληλο τύπο, ώστε να συμφωνούν με το ουσιαστικό:

οἱ ………….. ἰχθύες (ἄφωνος), τῆς ………….. νήσου (ὡραῖος), τοὺς ………….. ῥήτορας (δεινός), τὰ ………….. τείχη (ὑψηλός), αἱ ………….. διαβολαί (αἰσχρός), τοῖς ………….. ἀνθρώποις (ἀγαθός).

Ανακοίνωση της κας Παπανικολάου για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου (12/5/2020)

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΠΑΘ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

ΠΑΘ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ

λύομαι

κολάζονται

σώζονται

κολάζεται

κρίνεσθαι

κωλύομαι

φονεύεται

2. Να προσθέσεις τους τύπους των εγκλίσεων που λείπουν στον πίνακα:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΥΚΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ

ἐγώ ἐλύθην

σύ ἐλύθης

οὗτος ληφθήσεται

ἡμεῖς ἐδιδάχθημεν

ὑμεῖς ἐπαιδεύθητε

οὗτοι ἐπράχθησαν

Να γράψεις και τα απαρέμφατα των παραπάνω ρημάτων στον παθητικό μέλλοντα και αόριστο

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Να βρεις το ρήμα και να γράψεις τον αντίστοιχο τύπο παθ. μέλλοντα ή αορίστου:

π.χ. ἐκολάσθησαν: ρ. κολάζομαι – κολασθήσονται

α) σωθήσεται

β) ἐβουλήθησαν

γ) λυθῆναι

δ) σωθείην

ε) ἐπείσθημεν

στ) τοξευθῆναι

4. Να συμπληρώσεις το σωστό τύπο των παθητικών ρημάτων που βρίσκονται στην παρένθεση

α) Οἱ Κερκυραῖοι ὑπό τῶν Κορινθίων …………..……….…. (διώκομαι, οριστ. αορ)

β) Πιττακός …………..…….…(ἀδικοῦμαι, μτχ. αορ) ὑπό τινος κολάσαι ἀφῆκεν.

γ) Οἱ νέοι ἐν τοῖς διδασκαλείοις ………………….…….. (παιδεύομαι, οριστ. μελλ.)

δ) Τῶ Ξενοφῶντι ………………………. (άγγέλλομαι, οριστ. αορ) ὅτι οἱ πολέμιοι φεύγοιεν.

ε) Λέγεται τούτους μόνους ………….……… (σώζομαι, απαρ. αορ)

στ) Ἤλπιζον ………………..………. (λαμβάνομαι, απαρ. μελλ) την πόλιν πολιορκίᾳ.

ζ) Ὁ παῖς ὑπό τοῦ διδασκάλου μουσικήν ……………………………. (διδάσκομαι, οριστ. μελλ).

5. Να διατυπώσεις τις επόμενες προτάσεις αλλάζοντας τον παθητικό μέλλοντα σε αόριστο ή το αντίστροφο:

α) Ἡ πόλις ἡμῶν οὐ σωθήσεται

β) Νομίζομεν τινας ἐπί τῶ εὐωνύμῳ τοξευθῆναι.

γ) Ὑμεῖς ὑπό τῶν στρατιωτῶν ἐσώθητε.

δ) Οὐ πεισθήσονται τοῖς λόγοις.

ε) Κολασθήσονται οἱ ἀδικοῦντες.

στ) Ὑπό τῶν διδασκάλων ἐπαιδεύθημεν.

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄

Ο παθητ. μέλλοντας και αόριστος μερικών ρημάτων σχηματίζεται χωρίς το σύμφωνο θ.

Π.χ., φανήσομαι αντί φανθήσομαι

ἐφάνην αντί ἐφάνθην

1. Να συμπληρώσεις τους τύπος στον πίνακα με βάση την α΄ στήλη:

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΠΑΘ. ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ Β΄

ΠΑΘ. ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β΄

γράφονται

φαίνεται

τρεφόμενοι

διαφθείρεσθαι

φαίνεσθαι

τρέπομαι

στρέφεται

2. Να διατυπώσεις τις παρακάτω προτάσεις αλλάζοντας το ρηματικό τύπο που υπογραμμίζεται σε α) ενεστώτα  β) παθ. μέλλοντα ή αόριστο ανάλογα:

α) Ἡμεῖς ἐν καλῆ πολιτείᾳ ἐτράφημεν

β) Ὁ καρπός τῆς σοφίας οὐ διαφθαρήσεται

γ) Ἐφάνη οὐδέν ἔχων

δ) Ἐν τῆ μάχῃ τοῦ φόβου ἀπηλλάγησαν

ε) Οὐδέν ὑπ’ αὐτοῦ ἐγράφη

στ) Οὐκ ἀπετράπησαν ἐκ τῶν κινδύνων

ζ) Ταῦτα ὁρῶντες πάντες ἐξεπλάγησαν

η) Οὗτοι ὑπό τῶν πολεμίων διεφθάρησαν

ΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ

1.  Να υπογραμμίσεις το ποιητικό αίτιο στις παρακάτω προτάσεις:

1.    Ὑπό Ξέρξου κήρυκες ἐπέμφθησαν.

2.    Τά πραχθέντα ὑπό τούτων οὐ δύναμαι εἰπεῖν.

3.    Ἥδε ἡ τάφρος ὑπό στρατιωτῶν ὠρύχθη.

4.    Τισσαφέρνει αἱ πόλεις ἐκ βασιλἐως ἐδόθησαν

5.    Πολλαί θεραπεῖαι τοῖς ἱατροῖς εὔρηνται.

6.    Ταῦτα ὡμολόγητο ἡμῖν τε και σοί.

2. Να μετατρέψεις την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:

1.      Οἱ ἁλιεῖς ἰχθῦς ἀλιεύουσιν

2.      Οἱ φρουροί την πόλιν ἔσωσαν.

3.      Ὁ βασιλεύς κελεύει τους Ἕλληνας τά ὅπλα παραδοῦναι.

4.      Ἐνίκησαν οἱ ἡμέτεροι πρόγονοι τους τούτων προγόνους.

5.      Οἱ στρατιῶται ἐθαύμαζαν τόν Κῦρον.

6.      Οἱ ὁπλῖται την φυλακήν κατέλαβον.

7.      Σωκράτης ἐδίδαξεν τοῖς Ἀθηναίοις τήν ἀρετήν.

8.      Οἱ πολέμιοι ἔλυσαν τάς σπονδάς.

3.Να μετατρέψεις την παθητική σύνταξη σε ενεργητική:

1.      Οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐκολάσθησαν ὑπό τῶν ἀδικηθέντων.

2.      Λακεδαιμόνιοι οὐδέποτε ὑπ’ ἀνθρώπων ἐκρατήθησαν.

3.      Ἡμεῖς ὑπό τῶν στρατιωτῶν ἐσώθημεν.

4.      Ταῦτα ὑφ’ ἡμῶν ἐπράχθησαν.

5.      Ἕλλην τις ὑπό τῶν πολεμίων ἐτοξεύθη.

6.      Τοῦτο ὑπό τοῦ Ξενοφῶντος ἐγράφη.

Ανακοίνωση της κας Παπανικολάου για το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου (12/5/2020)

Ανακοίνωση της κας Μαχαίρα Μαρίας για το μάθημα της Ιστορίας και της Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου (3/5/2020)

 Καλημερα και χρονια πολλα!
1. Για το μαθημα της Ιστοριας β γυμνασιου, αναρτω ασκησεις (εδώ: Φεουδαρχια) στην ενοτητα «Η φεουδαρχια στη Δυτικη Ευρωπη». Μπορειτε να στελνετε αποριες και απαντησεις μεχρι και την Παρασκευη 8 Μαιου, στην ηλεκτρονικη διευθυνση mmachaira@hotmail.com»
2. «Θεμα εκθεσης για τη β γυμνασιου (ταξεις: Β3, Β4):
«Να γραψετε ενα κειμενο για τη σχολικη σας εφημεριδα, στο οποιο θα αναφερθειτε στις θετικες και τις αρνητικες πλευρες της υπαρξης των κοινωνικων δικτυων (=social media, πχ. facebook, instagram, twitter κτλ.) στη ζωη των νεων» (250-300 λεξεις).
Περιμενω τις απαντησεις σας μεχρι και την Παρασκευη 8 Μαιου, στην ηλεκτρονικη διευθυνση mmachaira@hotmail.com»