Ανακοίνωση της κας Παπανικολάου για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου (2/6/2020)

1.Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους τύπους του Αορίστου β’ στο πρόσωπο και τον αριθμό που βρίσκεται το κάθε ρήμα:
ΡΗΜΑ
ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
φέρω

‘ελαχες

λέγει

μανθάνομεν

λαμβάνετε

πίπτουσι

2. Να μεταφέρετε τα ρήματα στον άλλο αριθμό:
διήγαγες……………………………              κατίδωμεν…………………………….
ἡνέγκετε…………………………….             σχοῦ…………………………………..
εὑρέσθων……………………………             λάθε……………………………………
μάθοι………………………………..             παραλάβετε…………………………….
πάθης………………………………..             καθεῖλον…………………………………

3.Να γράψετε τα απαρέμφατα αορίστου β΄ των παρακάτω ρημάτων:
καθορῶ…………………………….               παραλαμβάνω……………………………
αἰσθάνομαι…………………………              ἐπιφέρω………………………………….
εὑρίσκομαι…………………………              ἀποθνήσκω………………………………
διαβάλλω…………………………..              γίγνομαι…………………………………
κατέχω………………………………             ἐπιλανθάνομαι…………………………..

4.Να βρείτε σε ποιο ρήμα ανήκει ο κάθε τύπος του αορίστου β’:
κατάλαβε……………………………… ἐπιλαθέσθαι……………………………..
κατίδωσιν……………………………..  πέσετε………………………………….
ἁμάρτης………………………………. λίπητε……………………………………
ἠνέγκομεν……………………………   δράμωμεν……………………………….
διενέγκοιμι…………………………..    εἷλες…………………………………….
σχεῖν…………………………………    κάτελθε…………………………………