Ανακοίνωση της κας Παπανικολάου για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου (2/6/2020)

1.Συμπλήρωσε τον πίνακα:

Ρήματα Ενεστώτας Αόριστος Παρακείμενος
κωλύετε
φροντίζουσιν
ἔταξας
ἀγορεύομεν
φυλάττω
χορεύεις
θλίβετε
2. Να γραφεί το ρήμα που ζητείται στην παρένθεση (πάντα στην υποτακτική!)

κινδυνεύω (β’ ενικό αορίστου):
ἀκούω (γ’ πληθυντικό ενεστώτα):
στρατεύω (α’ πληθυντικό παρακειμένου):
οἰκίζω (β’ πληθυντικό παρακειμένου):
φροντίζω (γ´ ενικό ενεστώτα):
λαμβάνω (α’ πληθυντικό ενεστώτα):
χωρίζω (α’ ενικό παρακειμένου):
φυλάττω (γ’ πληθυντικό αορίστου):
κηρύττω (β’ ενικό παρακειμένου):
πείθω (α’ πληθυντικό αορίστου):
ἀναγκάζω (γ’ πληθυντικό ενεστώτα):
γράφω (γ’ πληθυντικό παρακειμένου):
παιδεύω (β’ πληθυντικό αορίστου):
ἄρχω (β’ ενικό αορίστου):
κινδυνεύω (β’ ενικό παρακειμένου):
κρούω (γ’ πληθυντικό αορίστου):

3. Να μεταφερθούν τα ρήματα στον παρακείμενο χωρίς να γίνει αλλαγή στο πρόσωπο ή την έγκλιση.

θεραπεύῃς:
ἐρμηνεύωμεν:
βλάπτητε:
ἱκετεύωσιν:
πράττῃ: