Ανακοίνωση της κας Παπανικολάου για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου (11/6/2020)

Α. Να υπογραμμίσετε  το ρήμα στην καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις και να το χαρακτηρίσετε (μεταβατικό, αμετάβατο, συνδετικό):

1.Ὁ  Οδυσσεύς πῶς διέφυγεν;
2.Ἄνεμος μέν οὐκ ἦν, γαλήνη δέ ἦν.
3.Διά καρτερίαν (=αντοχή) καί ἰσχύν κάλαμος καί ελαία ἤριζον.
4.Οι νέοι τῶν ὀρνίθων ἤκουον.
5.Δάμων τόν Διόνυσον ἐστεφάνωσε.
6.Λύκος μέ ἐδίωκε.
7.Ουτος θεοις έθυσε.
8.Γυνη χῆνα καί κύκνον ἔτρεφεν.
9.Οι ἀγαθοί εἰσιν εὐδαίμονες.
10.  Τό γνῶθι σαυτόν χαλεπόν (=δύσκολο) εστι.

Β. Να υπογραμμιστούν  και να χαρακτηριστούν τα υποκείμενα, τα αντικείμενα και τα κατηγορούμενα των παρακάτω προτάσεων :

1.Ὁ Δάφνις ἐσύριζεν.
2.Κέρατα ἔλαφος θήλεια οὐκ ἔχει.
3.Ὁ βίος βραχύς ἐστι.
4. Σάμος νῆσος ἐστι.
5.Θαυμάζομεν τήν ἀρετήν τῶν προγόνων.
6Απολαυωμεν τῶν αγαθων.
7.Οἱ τριάκοντα ἦσαν τύραννοι.
8.Οὐδείς ἐγένετο σοφός.
9.Φ’ιλιππος φαίνεται ἀξιόπιστος.
10.  Τά όρη ἦν ὑπερύψηλα.

Γ. Να κάνετε συντακτική ανάλυση των προτάσεων:

1.      Τοῖς μέν πολεμίοις ἐναντίοι εἰσίν οἱ θεοί.

2.      Κύκνοι εἰρηναῖοι εἰσί.

3.      Ἀγαμέμνων ἡγεμών τοῦ σύμπαντος στρατοῦ ἦν.

4.      Ἄνθρωπος τίς εἶχεν ὄνον καί ἵππον.

5.      Δράκων τίς κατέφαγεν ταῆς χελιδόνος τούς νεοσσούς.

6.      Ἡμεῖς ἵππους καί κύνας τρέφομεν.

7.      Oὗτοι παρέδωσαν τά ὅπλα ἐχθροῖς.

8.      Ἐποίησαν τῇ πόλει πολλά κακά.

9.      Τίμα τόν πατέρα καί  τήν  μητέρα.

10.   Φέρω δῶρα σοι.

Δ. Να βρείτε ποια ρήματα είναι μονόπτωτα και ποια δίπτωτα στα παρακάτω    παραδείγματα:

1.      Οὗτος λέγει ἡμῖν τήν ἀλήθειαν.

2.       Οἱ στρατιῶται τάφρον ὀρύττουσιν.

3.      Σωκράτης διδάσκει τούς νέους τήν ἀρετήν.

4.      Μένων χρήματα ἔλαβε.

5.      Κῦρος ἐθήρευεν κάπρους.

6.      Ὁ ἥλιος θερμαίνει τήν  γῆν.

7.      Μή ποιήσης τοῦτο.

8.      Σύ ἐπιθυμεῖς παιδείας.

9.      Ἡμεις ἵππους καί κύνας τρέφομεν.

10.  Οὐκ ἐρωτῶ σέ τοῦτο.