Ανακοίνωση της κας Παπανικολάου για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου (11/6/2020)

1. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:

– Ὁ βασιλεὺς ἔπεμψε κήρυκας.
……………………………………………………………………………….
-Οἱ τριάκοντα ἐφόνευσαν πολλοὺς πολίτας.
……………………………………………………………………………….
– Οἱ Ἀθηναῖοι φυλάξουσι τὸν λιμένα.
……………………………………………………………………………….
– Ὁ δικαστὴς κολασάτω τὸν φονέα.
……………………………………………………………………………….
– Οἱ Ἕλληνες ἐνίκησαν τοὺς Πέρσας.
……………………………………………………………………………….
– Οἱ Ἀθηναῖοι ἐξέλεξαν τὸν Περικλέα στρατηγόν.
……………………………………………………………………………….
– Μίνως ἐπαίδευσε τὸν Ῥαδάμανθυν.
……………………………………………………………………………….
– Οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐφόνευσαν τοὺς τριακοσίους.
……………………………………………………………………………….
– Κῦρος τοὺς τοξότας ἔταξε παρὰ τῷ ποταμῷ.
……………………………………………………………………………….
– Οἱ λόγοι ἐκείνου ἐτάραξαν τὰς ψυχὰς τῶν συμμάχων.
……………………………………………………………………………….
– Οἱ Πλαταιεῖς τοὺς τριακοσίους ἐφόνευσαν.
……………………………………………………………………………….
– Οὗτος τὴν πόλιν ἔσωσε καὶ ἡμᾶς.
……………………………………………………………………………….
– Ζεὺς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπον γυμνὸν καὶ ἀνυπόδητον.
……………………………………………………………………………….

2. Να προσθέσετε στον πίνακα τους τύπους που λείπουν.

Οριστική        Υποτακτική               Ευκτική            Προστακτική         Απαρέμφατο         Μετοχή
ἐγὼ ἐλύθην
σὺ ἐσῴθης
οὗτος ἀχθήσεται
ἡμεῖς ἐπορεύθημεν
ὑμεῖς ἐπαιδεύθητε
οὗτοι ἐπράχθησαν
οὗτοι ταχθήσονται
ὑμεῖς κολασθήσεσθε

3. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τους τύπους των παθητικών χρόνων που ζητούνται.

– Ὑπὸ Ξέρξου κήρυκες ___________ (πέμπομαι, οριστ. αορ.).
– Τὰ ___________ ὑπὸ τούτων οὐ δύναμαι εἰπεῖν (πράττομαι, μτχ. αορ.).
– Ἥδε ἡ τάφρος ὑπὸ στρατιωτῶν ___________ (ὀρύττομαι, οριστ. αορ.).
– Εἵλοντο στρατηγόν, ἵνα ἡ πόλις ___________ (ἀπαλλάττομαι, υποτ. αορ.) τοῦ κινδύνου.
– Λέγεται δύο λόχους στρατιωτῶν ___________ (κωλύομαι, απαρμφ. αορ.) ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν διέρχεσθαι τὸν ποταμόν.
– Ἐβουλεύοντο κατὰ γῆν ἤ κατὰ θάλατταν χρὴ ___________ (πορεύομαι, απαρμφ. αορ.).
– Ἀρίων ὁ κιθαρῳδὸς ὑπὸ δελφῖνος ___________ (σῴζομαι οριστ. αορ.).
– Οἱ βόες ὑπὸ τῶν γεωργῶν ___________ (λύομαι, οριστ. μελλ.).
– Εἶπεν ὅτι τοῦτο ὑπὸ Κύλωνος ___________ (πράττομαι, ευκτ. αορ.).
– Οἱ προδόται ___________ (κολάζομαι, οριστ. μελλ.) ὑπὸ τῶν Βοιωτῶν.

4. Να βρείτε και να υπογραμμίσετε τους παθητικούς τύπους και να τους μεταφέρετε στον άλλο αριθμό:

– Ἔλεγον ὅτι οἱ ἀθληταὶ κριθήσοιντο ὑπὸ τῶν Ἑλλανοδικῶν.
……………………………………………………………………………………………………………
– Ποίαν ἄλλην μαρτυρίαν θέλετε, ἵνα πεισθῆτε;
…………………………………………………………………………………………………………….
– Κωλυθέντες διαβαίνειν τὸν ποταμὸν εἰς ἄλλην ὁδὸν ἐπορεύθησαν.
……………………………………………………………………………………………………………
– Πολλοὶ ἐφονεύθησαν ὑπὸ τῶν τοξοτῶν.
……………………………………………………………………………………………………………
– Ἐπιστολὴ ἐγράφη ὑπὸ τοῦ παιδὸς.
……………………………………………………………………………………………………………
– Μνήσθητί μου, Κύριε.
……………………………………………………………………………………………………………

5. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική:

– Πολλοὶ ἐφονεύθησαν ὑπὸ τῶν τοξοτῶν.
……………………………………………………………………………………………………………

– Ἐπιστολὴ ἐγράφη ὑπὸ τοῦ παιδὸς.
……………………………………………………………………………………………………………

– Οἱ ἀθληταὶ ἐκρίθησαν ὑπὸ τῶν Ἑλλανοδικῶν.
……………………………………………………………………………………………………………

– Ἀρίων ὁ κιθαρῳδὸς ὑπὸ δελφῖνος ἐσῴθη.
……………………………………………………………………………………………………………

– Οἱ βόες ὑπὸ τῶν γεωργῶν ἐλύθησαν.
……………………………………………………………………………………………………………

6. Να συμπληρωθούν οι ακόλουθες προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους παθητικών χρόνων των ρημάτων που είναι στην παρένθεση και να επισημανθεί το ποιητικό αίτιο, όπου υπάρχει:

α) Ἐνῷ αἱ ἄλλαι παρθένοι …………………………………(διασῴζομαι, ορ. παθ. αόρ.) τὴν Περσεφόνην ἡ γῆ κατέπιεν.
β) Ἐβούλετο …………………………………(πείθομαι, απαρ. παθ. αόρ.) τοῖς φρονίμως κρίνουσιν.
γ) Τίς οὐκ ἄν …………………………………(ὀργίζομαι, μτχ. παθ. αόρ.) ἰδὼν ἄνδρα σύμμαχον………………………………… (ὑβρίζομαι, μτχ. παθ. αόρ.);
δ) …………………………………(πορεύομαι, προστ. παθ. αόρ.) οὖν παῖδες, πρὸς τὴν μητέρα καὶ ταῦτα ἀγγείλατε αὐτῇ.
ε) Ἤλπιζον …………………………………(κηρύττομαι, απαρ. παθ. μέλλ.) πάντα ταῦτα τοῖς Κύρου στρατιώταις.
στ) Ἐὰν ὑφ’ ἡμῶν τοῦτο …………………………………(πράττομαι, υποτ. παθ. αόρ.), οὐδεὶς τῶν θεῶν ἔσται ἡμῖν εὐμενής.
ζ) ………………………………… (διδάσκομαι, προσ. παθ. αόρ.) δὲ καὶ τοῖς παισίν.
η) Ταῦτα Θεμιστογένει …………………………………(γράφομαι, ορισ. παθ. παρακ.).
θ) Οὕτω πράττων, σὺ ὑπὸ πάντων καλὸς κἀγαθὸς …………………………………(ὀνομάζομαι, ορ. παθ. μέλλ.).
ι) Ὁ δὲ Ἰησοῦς ………………………………… (ἀποκρίνομαι, μτχ. παθ. αόρ.) τῷ Πιλάτῳ λέγει αὐτῷ.