Μαθήματα

Στην παρούσα σελίδα αναρτούν υλικό για τα μαθήματα του σχολείου οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι φέρουν και την απόλυτη ευθύνη για το υλικό που αναρτούν.

Ανάρτηση νέου φυλλαδίου Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δήμου Κηφισιάς

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Πρόγραμμα Προαγωγικών και Απολυτηρίων Εξετάσεων 2022 και Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕTΑΣΕΩΝ ΙΟYΝΙΟY 2022

 

Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων

 Α΄ Γυμνασίου

ΙΣΤΟΡΙΑ -Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ -Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ-A’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΟΔΥΣΣΕΙΑ)  Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΓΓΛΙΚΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Β΄ Γυμνασίου

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΙΛΙΑΔΑ) Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΓΓΛΙΚΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Γ΄ Γυμνασίου

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΕΛΕΝΗ) -Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΓΓΛΙΚΑ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Καλό διάβασμα και καλή επίδοση!

Ανακοίνωση της κας Παπανικολάου για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου (11/6/2020)

1. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:

– Ὁ βασιλεὺς ἔπεμψε κήρυκας.
……………………………………………………………………………….
-Οἱ τριάκοντα ἐφόνευσαν πολλοὺς πολίτας.
……………………………………………………………………………….
– Οἱ Ἀθηναῖοι φυλάξουσι τὸν λιμένα.
……………………………………………………………………………….
– Ὁ δικαστὴς κολασάτω τὸν φονέα.
……………………………………………………………………………….
– Οἱ Ἕλληνες ἐνίκησαν τοὺς Πέρσας.
……………………………………………………………………………….
– Οἱ Ἀθηναῖοι ἐξέλεξαν τὸν Περικλέα στρατηγόν.
……………………………………………………………………………….
– Μίνως ἐπαίδευσε τὸν Ῥαδάμανθυν.
……………………………………………………………………………….
– Οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐφόνευσαν τοὺς τριακοσίους.
……………………………………………………………………………….
– Κῦρος τοὺς τοξότας ἔταξε παρὰ τῷ ποταμῷ.
……………………………………………………………………………….
– Οἱ λόγοι ἐκείνου ἐτάραξαν τὰς ψυχὰς τῶν συμμάχων.
……………………………………………………………………………….
– Οἱ Πλαταιεῖς τοὺς τριακοσίους ἐφόνευσαν.
……………………………………………………………………………….
– Οὗτος τὴν πόλιν ἔσωσε καὶ ἡμᾶς.
……………………………………………………………………………….
– Ζεὺς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπον γυμνὸν καὶ ἀνυπόδητον.
……………………………………………………………………………….

2. Να προσθέσετε στον πίνακα τους τύπους που λείπουν.

Οριστική        Υποτακτική               Ευκτική            Προστακτική         Απαρέμφατο         Μετοχή
ἐγὼ ἐλύθην
σὺ ἐσῴθης
οὗτος ἀχθήσεται
ἡμεῖς ἐπορεύθημεν
ὑμεῖς ἐπαιδεύθητε
οὗτοι ἐπράχθησαν
οὗτοι ταχθήσονται
ὑμεῖς κολασθήσεσθε

3. Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τους τύπους των παθητικών χρόνων που ζητούνται.

– Ὑπὸ Ξέρξου κήρυκες ___________ (πέμπομαι, οριστ. αορ.).
– Τὰ ___________ ὑπὸ τούτων οὐ δύναμαι εἰπεῖν (πράττομαι, μτχ. αορ.).
– Ἥδε ἡ τάφρος ὑπὸ στρατιωτῶν ___________ (ὀρύττομαι, οριστ. αορ.).
– Εἵλοντο στρατηγόν, ἵνα ἡ πόλις ___________ (ἀπαλλάττομαι, υποτ. αορ.) τοῦ κινδύνου.
– Λέγεται δύο λόχους στρατιωτῶν ___________ (κωλύομαι, απαρμφ. αορ.) ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν διέρχεσθαι τὸν ποταμόν.
– Ἐβουλεύοντο κατὰ γῆν ἤ κατὰ θάλατταν χρὴ ___________ (πορεύομαι, απαρμφ. αορ.).
– Ἀρίων ὁ κιθαρῳδὸς ὑπὸ δελφῖνος ___________ (σῴζομαι οριστ. αορ.).
– Οἱ βόες ὑπὸ τῶν γεωργῶν ___________ (λύομαι, οριστ. μελλ.).
– Εἶπεν ὅτι τοῦτο ὑπὸ Κύλωνος ___________ (πράττομαι, ευκτ. αορ.).
– Οἱ προδόται ___________ (κολάζομαι, οριστ. μελλ.) ὑπὸ τῶν Βοιωτῶν.

4. Να βρείτε και να υπογραμμίσετε τους παθητικούς τύπους και να τους μεταφέρετε στον άλλο αριθμό:

– Ἔλεγον ὅτι οἱ ἀθληταὶ κριθήσοιντο ὑπὸ τῶν Ἑλλανοδικῶν.
……………………………………………………………………………………………………………
– Ποίαν ἄλλην μαρτυρίαν θέλετε, ἵνα πεισθῆτε;
…………………………………………………………………………………………………………….
– Κωλυθέντες διαβαίνειν τὸν ποταμὸν εἰς ἄλλην ὁδὸν ἐπορεύθησαν.
……………………………………………………………………………………………………………
– Πολλοὶ ἐφονεύθησαν ὑπὸ τῶν τοξοτῶν.
……………………………………………………………………………………………………………
– Ἐπιστολὴ ἐγράφη ὑπὸ τοῦ παιδὸς.
……………………………………………………………………………………………………………
– Μνήσθητί μου, Κύριε.
……………………………………………………………………………………………………………

5. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική:

– Πολλοὶ ἐφονεύθησαν ὑπὸ τῶν τοξοτῶν.
……………………………………………………………………………………………………………

– Ἐπιστολὴ ἐγράφη ὑπὸ τοῦ παιδὸς.
……………………………………………………………………………………………………………

– Οἱ ἀθληταὶ ἐκρίθησαν ὑπὸ τῶν Ἑλλανοδικῶν.
……………………………………………………………………………………………………………

– Ἀρίων ὁ κιθαρῳδὸς ὑπὸ δελφῖνος ἐσῴθη.
……………………………………………………………………………………………………………

– Οἱ βόες ὑπὸ τῶν γεωργῶν ἐλύθησαν.
……………………………………………………………………………………………………………

6. Να συμπληρωθούν οι ακόλουθες προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους παθητικών χρόνων των ρημάτων που είναι στην παρένθεση και να επισημανθεί το ποιητικό αίτιο, όπου υπάρχει:

α) Ἐνῷ αἱ ἄλλαι παρθένοι …………………………………(διασῴζομαι, ορ. παθ. αόρ.) τὴν Περσεφόνην ἡ γῆ κατέπιεν.
β) Ἐβούλετο …………………………………(πείθομαι, απαρ. παθ. αόρ.) τοῖς φρονίμως κρίνουσιν.
γ) Τίς οὐκ ἄν …………………………………(ὀργίζομαι, μτχ. παθ. αόρ.) ἰδὼν ἄνδρα σύμμαχον………………………………… (ὑβρίζομαι, μτχ. παθ. αόρ.);
δ) …………………………………(πορεύομαι, προστ. παθ. αόρ.) οὖν παῖδες, πρὸς τὴν μητέρα καὶ ταῦτα ἀγγείλατε αὐτῇ.
ε) Ἤλπιζον …………………………………(κηρύττομαι, απαρ. παθ. μέλλ.) πάντα ταῦτα τοῖς Κύρου στρατιώταις.
στ) Ἐὰν ὑφ’ ἡμῶν τοῦτο …………………………………(πράττομαι, υποτ. παθ. αόρ.), οὐδεὶς τῶν θεῶν ἔσται ἡμῖν εὐμενής.
ζ) ………………………………… (διδάσκομαι, προσ. παθ. αόρ.) δὲ καὶ τοῖς παισίν.
η) Ταῦτα Θεμιστογένει …………………………………(γράφομαι, ορισ. παθ. παρακ.).
θ) Οὕτω πράττων, σὺ ὑπὸ πάντων καλὸς κἀγαθὸς …………………………………(ὀνομάζομαι, ορ. παθ. μέλλ.).
ι) Ὁ δὲ Ἰησοῦς ………………………………… (ἀποκρίνομαι, μτχ. παθ. αόρ.) τῷ Πιλάτῳ λέγει αὐτῷ.

Αγιασμός και διανομή σχολικών βιβλίων για το σχολικό έτος 2019-2020

Αγαπητοί μαθητές, Αγαπητές μαθήτριες,

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι ο Αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα γίνει την Τετάρτη 11/09/2019 στις 08:30 π.μ. στο προαύλιο του σχολείου μας.

Μετά τον Αγιασμό οι μαθητές/τριες θα μπουν στα τμήματά τους και θα πάρουν τα σχολικά βιβλία και το Πρόγραμμα των μαθημάτων.

Ευχόμαστε μια Καλή Σχολική Χρονιά!

Πρόγραμμα Υποστηρικτικής Διδασκαλίας & Πρόγραμμα Επαναληπτικών Εξετάσεων (Β΄ Περίοδος) Ιουνίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019

Έκδοση Αποτελεσμάτων και Επίδοση Τελικών Ελέγχων Προόδου σχολικού έτους 2018-2019

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τρίτη 11/06/2019 στις 13:00 θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα στην είσοδο του σχολείου.

Την Τετάρτη 12/06/2019 από τις 09:00 έως τις 12:00 θα δοθούν οι Τελικοί Έλεγχοι Προόδου των μαθητών/τριών του σχολείου.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της φετινής Γ΄ Γυμνασίου ή οι ίδιοι οι μαθητές/τριες θα παραλάβουν μαζί με τον Έλεγχο Προόδου το αναμνηστικό λεύκωμα της Γ΄ Γυμνασίου, το οποίο δημιουργήθηκε από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας.

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 3ου Γυμνασίου Κηφισιάς

Πρόγραμμα Προαγωγικών και Απολυτηρίων Εξετάσεων 2019 και Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων

Πρόγραμμα Προαγωγικών και Απολυτηρίων Εξετάσεων Μαΐου – Ιουνίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

 

Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων (Ομάδας Α΄)

Α΄ Γυμνασίου

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 2018-19

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2018-2019

Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΛΩΣΣΑ-ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2018-19

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ 2018-2019

 

Β΄ Γυμνασίου

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2018-19

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 2018-2019

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2018-2019

Β΄_ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ_ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ_ΎΛΗ_ΦΥΣΙΚΗΣ_2018-2019

 

Γ΄ Γυμνασίου

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 2018-2019

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2018 2019

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ 2018-19

 

Καλό διάβασμα και καλή επίδοση!

Δυνατότητα αναβαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων

ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση γραπτού δοκιμίου. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε δύο (2) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση.

Τα γραπτά δοκίμια των «κατ΄ιδίαν διδαχθέντων μαθητών» και των στρατευσίμων βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση.

Πρόγραμμα Προαγωγικών και Απολυτηρίων Εξετάσεων 2018 και Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων

Πρόγραμμα Προαγωγικών και Απολυτηρίων Εξετάσεων Ιουνίου 2018

Πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου 2018

 

Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων

Α΄ Γυμνασίου

ΥΛΗ Α ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2018

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2018

Εξεταστεα ύλη Γλώσσα-Λογοτεχνια Α Γυμνασιου

2018 ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝ.

 

Β΄ Γυμνασίου

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2018

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2018

Νεοελληνική Γλώσσα Β Τάξης

Λογοτεχνία Β΄ Τάξης

ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Γ΄ Γυμνασίου

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2018

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝ. ΚΗΦΙΣΙΑ

ΥΛΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΥΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

Καλό διάβασμα και καλή επίδοση!

Πρόγραμμα Υποστηρικτικής Διδασκαλίας & Πρόγραμμα Επαναληπτικών Εξετάσεων Ιουνίου 2017

Πρόγραμμα Υποστηρικτικής Διδασκαλίας Ιουνίου 2017

Programma_Yposthr_Didaskal_Ioun_2017

&

Πρόγραμμα Επαναληπτικών Εξετάσεων Ιουνίου 2017

Programma_Epanal_E3etas_Ioun_2017