Ανακοίνωση της κας Παπανικολάου για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου (21/5/2020)

Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις, το συντακτικό τους ρόλο , τον τρόπο που εισάγονται και εκφέρονται:

1)  Νῦν δέ φοβοῦμαι μή τινες ἐπιτιμήσωσι ἡμῖν.

2)  Οἶδα ὅτι ἕψονται πολλοί.

3)  Ἡρακλῆς ἠπόρει ποτέραν τῶν ὁδῶν τράπηται.

4)  Δῆλον ἐστιν ὅτι οὐκ ἄν προύλεγεν εἰ μή ἐπίστευεν ἀληθεύσειν.

5)  Φοβοῦμαι μή ἀληθές ἐστι.

6)  Πρωταγόρας ἐρωτᾶ εἰ οὐκ αἰσχύνομαι τά ἀγαθά δεινά καλῶν.

7)  Οὔποτε ἐρεῖ οὐδείς τοῦτο, ὡς ἐγώ προδότης εἰμί.

8) Τοῡτο δεινόν γίγνεται, μή πέσῃ πᾱσα ἡ Ἑλλάς

9)  Ξενοφῶν ἔδεισε μή κακά γένοιτο τῇ πόλει.

10)          Εἰπέ μοι  τοῦτο, ποῑόν τι νομίζεις εὐσέβειαν εἶναι.

11)          Οὐκ ἔχω τί λέγω.

12)          Ὁρᾶς ὅτι σύ πρῶτος αἰτιᾷ τόν κλέπτοντα καί ἁρπάζοντα.

13)          Ἐδεδοίκει μή πολλῷ μᾶλλον αὐτοῦ παρεσκευασμένα ἄν ἦσαν.

14)          Ἔλεγεν ὅτι ἀδικοῖεν.

15)          Φανερόν ἦν ὅτι οὐδέν κακόν ἐγεγόνει.

16)          Οὐκ οἶδα ὅπως ἔχει παιδείας βασιλεύς.

17)          Ὁρᾶτε μή πάθωμεν ταῦτα.

18)          Ἔλεγεν ὅτι λύσοι τάς σπονδάς.

19)          Οὐκ ἄν ἀρνηθεῖεν ἔνιοι ὡς οὐκ εἰσι τοιοῦτοι.

20)          Κῦρος ἤρετο τίς ὁ θόρυβος εἴη.

21)          Μενέλαον ἔχε τρόμος, μή τι πάθοιεν Ἀργεῖοι.

22)          Ἠγγέλθη αὐτῷ ὅτι Μέγαρα ἀφέστηκε.

23)          Κίνδυνος ἐστιν μή μεταβάλωνται καί γένωνται μετά τῶν πολεμίων.

24)          Ἀπορεῖς  εἰ διδακτόν ἐστίν ἡ ἀρετή.

 

ΑΣΚΗΣΗ
Αφού βρείτε τις δευτερεύουσες προτάσεις , να αναγνωρίσετε το είδος και το συντακτικό τους ρόλο .

1. Βοηθοῦμεν τοῖς φίλοις , ἵνα νικήσωσι .
2. Ἀριαῖος ἐτύγχανε ἐφ ἁμάξης πορευόμενος ,διότι ἐτέτρωτο.
3. Ἐκάλεσε τίς αὐτόν , ὅπως ἴδοι τά ἱερά .
4. Οὐκ ἔχομεν ἀργύριον , ὥστε ἀγοράζειν τά ἐπιτήδεια .
5. Ἐπειδή ὁμονοοῦμεν ταῦτα ,πέμψατε ἀπό λόχον ἕκαστον πέντε ἄνδρας.
6. Ἀνήρ πονηρός δυστυχεῖ , κἄν εὐτυχῇ.
7. Φύλακας συμπέμπει , ὅπως φυλάττοιεν αὐτόν.
8. Εἰ καί βασιλεύς πέφυκας , ὡς θνητός άκουσον.
9. Ἀθηναῖοι ἑίλοντο Σόλωνα ἄρχοντα , ἐφ’ ᾦτε νόμους συγγράψαι.
10. Καί ἄν οἱ πολέμιοι τό ναυτικόν ἡμῶν νικήσωσι, κρατήσομεν αὐτῶν .
11. Ἀκουσον , ὡς ἄν μάθῃς .
12. Ἐπεί δέ ἀπορία ἦν , ἐλυπεῖτο ὁ Ξενοφῶν .
13. Οὕτω μεγάλα ὠφελοῦνται , ὥστε αἱροῦνται κινδυνεύειν.
14. Τούς στρατηγούς ἐζημίωσαν ,ὡς δώροις πεισθέντες ἀποχωρήσειαν.
15. Μαχόμεθα , ἵνα τούς ἐχθρούς διώξομεν.
16. Μή ἐριζε γονεῦσι κἄν δίκαια λέγῃς.
17. Μηδ ἄν τίς ὑπερβάλῃ τάς ἐκείνων ἀρετάς , μηδέποτε τοιούτων ἐπαίνων ἀξιωθήσεται.
18. Κλέαρχος ἐθαύμαζε ὅτι βασιλεύς οὐδένα πέμπει.
19. Τῷ κυνί ὁ δεσπότης κώδωνα ἐκρέμασεν , ὧστε πρόδηλον εἶναι τοις πᾶσιν