Ανακοίνωση της κας Παπανικολάου για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου (26/5/2020)

Α΄-Β΄ΚΛΙΣΗ

1. Να συμπληρώσεις στην κατάλληλη πτώση τις λέξεις της παρένθεσης:

Πιστεύω τῷ …………………. (ὁ φίλος).

Πιστὸν …………………. (ὁ φίλος) ἐν τοῖς …………………. (ὁ κίνδυνος) γιγνώσκεις.

Τοῖς τῶν φίλων …………………. (ὁ λόγος) ἀεὶ πιστεύομεν.

Οἱ γὰρ ἄπιστοι …………………. (ὁ φίλος) οὐ μετέχουσι τοῦ …………………. (ὁ κίνδυνος).

Τοὺς τῶν ἀνθρώπων ………………….(ὁ τρόπος) γιγνώσκετε. Τῷ γὰρ …………………. (ὁ θεός) πιστεύουσιν.

Ὦ …………………. (ὁ φίλος), ὁ θεὸς τοὺς ἀγαθοὺς …………………. (ὁ ἄνθρωπος) οὐ λείπει.

Πολλοὶ ἄνθρωποι τῷ …………………. (ὁ πλοῦτος) μᾶλλον ἤ τῷ …………………. (ὁ θεός) πιστεύουσιν.

2. Συμπλήρωσε τις καταλήξεις των ουσιαστικών:

– Ὁ Κῦρος ἀποπέμπει τοὺς δασμ__ τῷ ἀδελφ__.

– Ἐνταῦθά εἰσι μεγάλοι κῆπ__ πλήρεις ἀγρίων ζῴ__.

– Ἡμεῖς τῶν ἄκρων ἐσμὲν φρουρ__ τοῖς τοξ__ καὶ ἀκοντί__.

– Τὰ δένδρ__ ἄνευ τοῦ ὄμβρ__ καὶ τοῦ ἡλί__ οὐ φέρουσι καρπ__.

– Ὁ κυνηγὸς τὴν ἔλαφ__ ἐν τῇ ἀμπέλ__ εὑρίσκει.

– Οἱ γεωργ__ τοὺς ἀγρ__ θεραπεύουσιν.

– Ἀλέξανδρος παρὰ τοῦ διδασκάλ__ ἐμάνθανε τοξεύειν.

– Δόξα τῷ θε__ πάντων ἕνεκεν.

– Δίδασκε ὦ διδάσκαλ__ τὴν ἀρετήν.

– Ὁ Αἴσωπος τοῖς ζῴ__ φωνὴν ἔδωκε.

3. Να συμπληρωθούν με τον κατάλληλο τύπο του ουσιαστικού στην παρένθεση οι παρακάτω προτάσεις :

᾿Ιατρὸς τῶν ______ (ἀτυχὶα) ὁ χρὸνος ἐστὶ.

Οὔτως οἱ νὲοι ἐν _________ (μετρία δίαιτα) διὰγουσιν.

᾿Εν ταῖς _______ (τρὶοδος) ποτὲ οἱ ἡμὲτεροι _______ (πρὸγονος) δεῖπνον _______ (πτωχὸς).

῾Ημεῖς ________ (πολὶτης) ________ (ψυχὴ) τῆς _______ (πολιτεία) νομὶζομεν.

4. Να κλιθούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού αριθμού των παρακάτω ουσιαστικών :

ὁ θεατὴς

ὁ νικητὴς

ὁ κοχλὶας

ἡ σκαπὰνη

ἡ ἅμιλλα

ἡ ἀλὴθεια

ἡ κλὶνη

5. Να βάλετε την ίδια πτώση του άλλου αριθμού στα παρακάτω ουσιαστικά :

τὸν πολὶτην

τοῦ νεανὶου

τοὺς δεσμὼτας

τῶν μηνυτῶν

τῆς κλὶνης

τάς ἀμὶλλας

τῶν δαφνῶν

τὴν μὲλισσαν

τὸν προδὸτην

τῷ πατριὼτῃ

τοῖς ἱππὸταις

τῶν μαζῶν

ταῖς ἀληθεὶαις